Zadania Żłobka

Do zadań żłobka należy:

 • zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
 • organizacja dziecku wyżywienia podczas pobytu w żłobku z uwzględnieniem norm żywieniowych odpowiednich dla wieku oraz indywidualnych potrzeb dziecka związanych z jego zdrowiem;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dziecka w Żłobku;
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
 • wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.

Realizacja zadań o których mowa powyżej następuje poprzez:

 • zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych i sanitarnych określonych w oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dzieckiem
  w wieku do 3 lat;
 • zatrudnienie wykwalifikowanej kadry działalności podstawowej oraz pracowników obsługi, w liczbie odpowiadającej wymogom ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dzieckiem w wieku do 3 lat;
 • wyposażenie Żłobka w zabawki i pomoce dydaktyczne odpowiednie dla etapu rozwojowego małego dziecka;
 • zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, ochrony i poszanowania godności osobistej dziecka oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie;
 • kształtowanie postawy społecznej poprzez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości;
 • indywidualizację zajęć z dziećmi, wspomaganie indywidualnego rozwoju i potrzeb dziecka w tym poprzez organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i zabaw rozwijających motorykę i umiejętności umysłowe dziecka;
 • troska o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą;
 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci, uzdolnień poprzez różne formy działalności oraz troski o estetykę otoczenia;
 • współpracę z rodzicami dzieci mającą na celu bieżącą wymianę informacji na temat stanu zdrowia dziecka, prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi, oraz wspomaganie w wychowaniu dziecka w oparciu o jego indywidualne potrzeby i jego rozwój psychofizyczny;
 • organizację opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, realizację zajęć indywidualnych, uwzględniających rodzaj niepełnosprawności oraz wynikające z niej deficyty.
Skip to content